Stanovy

 Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám

PDF verze

Čl. I. Úvodní ustanovení

Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám (dále jen Spolek) vzniká z iniciativy rodičů dětí s Downovým syndromem (dále jen DS). Spolek je dobrovolnou nezávislou demokratickou organizací, která hodlá podporovat systematickou komplexní a profesionální pomoc lidem s DS a jejich rodinám.

Čl. II. Název, sídlo a působnost

1. Název: Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám

2. Sídlo: Brno

3. Oblast působnosti: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina

Čl. III. Účel činnosti

Účelem činnosti Spolku je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších zájmů lidí s Downovým syndromem.

Spolek bude zejména:

a) napomáhat rozvíjení zájmové činnosti a účelnému využívání volného času lidí s DS,

b) reprezentovat zájmy lidí s DS,

c) navazovat kontakty s odborníky z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, výchovy a sociální práce,

d) podporovat aktivity související s integrací lidí s DS do společnosti,

e) spolupracovat s ostatními spolky se stejným či obdobným zaměřením celé ČR i v zahraničí,

f) podporovat dostupnost osobních a pedagogických asistentů pro lidi s DS,

g) rozšiřovat nejnovější poznatky o DS,

h) organizovat ozdravné, sportovní, kulturní a další aktivity pro osoby s DS.

Spolek může vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, jejímž účelem je vždy podpora hlavní činnosti spolku.

Čl. IV. Členství

1. Vznik členství

a) Členem Spolku se může stát osoba starší 18 let bez omezení pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnostnímu, státnímu, politickému či náboženskému svazku nebo společenství, která souhlasí s těmito stanovami,

b) Členství vzniká rozhodnutím výboru spolku o přijetí na základě písemné přihlášky budoucího člena Spolku a zaplacením členského příspěvku za daný rok. Členství ve spolku je dobrovolné.

2. Členství zaniká

a) dobrovolným vystoupením člena, a to na základě písemného projevu vůle dnem jeho doručení výboru spolku,

b) vyloučením člena pro porušování stanov nebo ze zvláště závažných důvodů (např. poškození dobrého jména nebo zájmů Spolku) členskou schůzí,

c) smrtí člena,

d) zánikem Spolku nebo

e) nezaplacením členského příspěvku za daný rok (ani po upozornění výborem e – mailem nebo poštou).

3. Práva a povinnosti členů

a) každý člen Spolku je oprávněn zejména:

 • podílet se na činnosti Spolku a využívat aktivit Spolku,
 • za podmínek stanovených těmito stanovami spolurozhodovat o činnosti tohoto Spolku,
 • být informován o činnosti a hospodaření Spolku,
 • vyjadřovat se k činnosti Spolku,
 • volit a být volen do orgánů Spolku,

b) k základním povinnostem členů patří zejména:

 • dodržovat stanovy Spolku a respektovat rozhodnutí orgánů Spolku,
 • hájit společné zájmy Spolku a podílet se na činnosti Spolku,
 • minimálně 1x za rok se účastnit zasedání členské schůze,
 • platit včas členské příspěvky, nejpozději do 31.12 daného roku,
 • k ostatním členům Spolku se chovat s úctou bez ohledu na vzdělání, politické či náboženské přesvědčení.

Čl. V. Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

1. Členská schůze

2. Výbor spolku

3. Kontrolní komise

K odbornému zajišťování činnosti orgánů Spolku může výbor spolku vytvářet profesionální a administrativní aparát Spolku. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech Spolku a zaměstnanců profesionálního aparátu Spolku, může upravovat organizační řád Spolku. Organizační řád Spolku musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a ostatními rozhodnutími členské schůze Spolku. Aparát Spolku je podřízen výboru Spolku.

Čl. VI. Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, tvoří ji všichni členové Spolku

2. Členskou schůzi svolává předseda Spolku nebo místopředseda (e — mailem nebo poštou) nejméně 1x za rok, případně požádá-li o to nadpoloviční většina výboru, kontrolní komise nebo alespoň 1/3 všech členů Spolku.

3. Do působnosti Členské schůze patří zejména:

 1. rozhodnutí o zrušení Spolku či sloučení s jiným spolkem,
 2. schvalování stanov a jejich změny,
 3. schválení výše členských příspěvků dle návrhu výboru spolku,
 4. volba a odvolání členů výboru spolku a členů kontrolní komise,
 5. rozhodování o vyloučení člena Spolku na návrh výboru spolku,
 6. projednávání a schvalování výroční zprávy za uplynulý kalendářní rok,
 7. projednávání a schvalování zprávy kontrolní komise o hospodaření,
 8. projednávání a schvalování rozpočtu a plánu činnosti na daný kalendářní rok.

4. Zasedání členské schůze řídí předseda Spolku nebo místopředseda. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň dvacet procent všech členů Spolku.

5. Pokud se ve stanovenou dobu zahájení členské schůze nesejde dvacet procent všech členů Spolku, bude o 30 minut později zahájena náhradní členská schůze, která bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Na této náhradní členské schůzi nelze projednávat změny stanov Spolku a zrušení Spolku.

6. Členská schůze rozhoduje hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.

7. Zápis z členské schůze bude členům spolku po vyžádání zaslán e – mailem.

Čl. VII. Výbor spolku

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku, je volen členskou schůzí na období 3 let v počtu tří  členů. Zasedá nejméně 1x za 4 měsíce nebo na žádost nadpoloviční většiny všech členů výboru spolku.

2. Výbor zejména:

 1. zabezpečuje činnost Spolku v době mezi zasedáními členské schůze a řídí aktivity Spolku,
 2. pověřuje předsedu nebo jednatele svoláním členské schůze,
 3. předkládá členské schůzi návrh plánu činnosti a rozpočtu na daný kalendářní rok,
 4. podává členské schůze ke schválení výroční zprávu za uplynulý kalendářní rok,
 5. navrhuje členské schůze výši členského příspěvku,
 6. vykonává usnesení členské schůze,
 7. volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Spolku,
 8. navrhuje členské schůzi vyloučení člena Spolku,
 9. rozhoduje o přijetí členů a bere na vědomí dobrovolné vystoupení člena Spolku.

3. Výbor rozhoduje hlasováním. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů výboru Spolku. Pro přijetí rozhodnutí výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.

4. Jménem Spolku jedná ve všech věcech předseda nebo místopředseda samostatně, právní úkony Spolku stvrzují svým podpisem předseda nebo místopředseda Spolku samostatně.

5. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí výbor spolku na základě žádosti člena do 30 dnů od jejího podání. Ve stejné lhůtě výbor vydá výpis ze seznamu členů o své osobě každému členovi, který o výpis požádá.

Čl. VIII. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán volený členskou schůzí na dobu 3 let, v počtu tří členů (předseda a dva členové), z nichž žádný nemůže být současně členem výboru.

2. Kontrolní komise:

 1. kontroluje hospodaření a činnost výboru Spolku,
 2. upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 3. projednává stížnosti členů Spolku i jiných osob na činnost orgánů Spolku

3. Za tímto účelem je Kontrolní komise Spolku oprávněna nahlížet do veškeré písemné dokumentace Spolku a žádat na orgánech Spolku příslušná vysvětlení.

4. Pro zasedání členské schůze vypracovává 1x za rok zprávu o výsledcích kontroly hospodaření a své kontrolní činnosti.

Čl. IX. Zásady hospodaření

1. Finančními zdroji Spolku mohou být zejména:

 1. členské příspěvky,
 2. dotace, granty, úroky z účtu, veřejné sbírky
 3. dary fyzických či právnických osob nebo jiných organizací
 4. výnosy z akcí pořádaných spolkem
 5. výnosy z vedlejší hospodářské činnosti

2. Finanční prostředky Spolku jsou vedeny na běžném účtu u peněžního ústavu a jsou vynakládány v souladu se zaměřením činnosti Spolku. Dispozice s účtem a finančními prostředky Spolku si výbor spolku stanoví svým vnitřním předpisem.

3. Hospodaření Spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  Hospodaření se řídí rozpočtem, který je sestavován na období jednoho kalendářního roku a schvalován členskou schůzí.

4. Spolek má právo na vlastní razítko a tiskopisy.

Čl. X. Zánik Spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem či právnickou osobou na základě rozhodnutí 2/3 přítomných členů členské schůze, která rozhodne o majetkovém vyrovnání nebo rozhodnutím soudu.

Čl. XI.  Závěrečná ustanovení

1. Stanovy Spolku lze měnit na návrh výboru Spolku se souhlasem 2/3 přítomných členů členské schůze.

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami nebo vnitřními předpisy Spolku, které navrhuje a schvaluje výbor spolku, se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny valnou hromadou, která se konala dne 16.5.2015 v Brně na Ibsenově 1.