Z naší činnosti

Setkání rodin s předem připraveným programem pro rodiče i děti

Konají se několikrát během školního roku v prostorách spolku nebo v prostorách zvolených podle charakteru akce. Bývá připraven program pro rodiče i děti. S dětmi tráví čas asistentky – dobrovolnice, které se také podílí na přípravě programu.

Klub nejmenších – pro rodiny s nejmenšími dětmi

Rodiče s miminky a malými dětmi se scházejí v prostorách Úsměvů na Nerudově 7 v Brně. Pro mnohé rodiče je návštěva tohoto setkání prvním kontaktem s problematikou DS. Děti mají k dispozici stimulační pomůcky k rozvoji svých dovedností a rodiče se inspirují k užitečným návykům při rozvoji dítěte. Pravidelně probíhá skupinová muzikoterapie. Rodiče mají také možnost si popovídat, získat nové informace a vyměnit si navzájem svoje zkušenosti v různých oblastech „života s DS“. Občas proběhne odborná přednáška na téma, které rodiče zajímá (terapie, sociální oblast, zajímavé zkušenosti…). Za pěkného počasí se využívají i prostory vnitřního traktu upravené na dětské hřiště, nebo blízký park. Klub nejmenších vede paní Helena Vaňková.

Školáci – setkání pro děti mladšího a staršího školního věku

Školáci se scházejí v prostorách Úsměvů na Nerudově 7 v Brně při různých příležitostech a skupinových terapiích. Mají připravený program s lektory a s asistenty. 

Logopedie pro děti s DS

Naše speciální logopedka pracuje s dětmi od 1 roku až do dospělosti. Terapie probíhá v prostorách Úsměvů na Nerudově 7. Cílem pravidelné speciální logopedie je:

  • u dětí od 6 měsíců: stimulace řeči a složek podílejících se na mluvení, příprava na logopedii
  • u dětí předškolního a školního věku: náprava výslovnosti chybných hlásek, rozvoj slovní zásoby a výstavby vět a jejich užití v praktickém životě.

Rozvoj kognitivních funkcí s využitím Feuersteinovy metody u dětí s DS – speciální terapie pro děti od 4 let věku

Lektorky pracují  v prostorách Úsměvů na Nerudově 7 v Brně s dětmi  přibližně od čtyř let věku a staršími. Práce s dítětem je individuální, trvá 30 nebo 60 minut a obsahuje cvičení:

  • na rozvoj rozumového, prostorového a smyslového vnímání
  • na rozvoj logického myšlení, myšlenkových operací (analýza, syntéza, třídění, srovnávání)
  • na rozvoj řeči
  • na rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • na  rozvoj  paměti

Děti předškolního věku se učí důležitým pracovním návykům – schopnosti vydržet sedět na místě a pracovat s cizím člověkem. Školáci a mladí lidé si rozvíjejí osobnost a myšlení. Všechny lektorky jsou vyškolené terapeutky Feuersteinovy metody rozvoje kognitivních funkcí.

Divadlo

Ve spolupráci s Divadlem Aldente vznikají pravidelně inscenace, ve kterých režisérka a autorka Jitka Vrbková pracuje s herci s Downovým syndromem. Během setkávání školáků mají děti možnost seznámit se s různými divadelními technikami – formou skupinové dramaterapie nebo muzikoterapie. Některé z dětí se pak účastní konkrétních divadelních projektů Divadla Aldente, kde již není kladen důraz na terapeutickou stránku, ale na divadelní a hereckou.   

Osvětové akce pro veřejnost

Konají se příležitostně a mají za cíl seznámit veřejnost s různými aspekty života lidí s Downovým syndromem a jejich rodin. Úzce spolupracujeme v této oblasti s Divadlem Aldente.

Provozujeme internetové stránky www.klubnejmensich.cz, jež přinášejí informace pro rodiny, které nemají možnost účastnit se pravidelných setkání. Na Facebooku nás najdete na veřejné stránce Spolek Úsměvy a jedna z našich maminek před lety založila i uzavřenou Facebookovou diskuzní skupinu pouze pro rodiče dětí s DS, která má v současnosti přibližně 700 členů.

Výše uvedené projekty v minulosti podpořily různé nadace nebo firmy. Každý jednotlivý projekt je potřeba financovat z několika zdrojů. Nabídku naší pomoci rodinám s hendikepovaným dítětem se snažíme stále rozšiřovat a zkvalitňovat. Proto na stránce „Jak můžete pomoci vy?“ obracíme na veřejnost mimo jiné i s prosbou o finanční příspěvek, který bychom využili na financování aktivit spolku Úsměvy.